Algemene en factuurvoorwaarden

factuurvoorwaarden die de factuurgeadresseerde verklaart voorafgaand aan de dienstverlening te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en goedgekeurd:

1. deze voorwaarden zijn de enige en uitsluitende voorwaarden van toepassing op deze factuur.

2. deze factuur vermeldt de tarieven van erelonen en kosten zoals voorafgaand aan de dienstverlening overeen gekomen.

3. er worden nooit kortingen toegestaan.

4. tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient deze factuur binnen 30 kalenderdagen volgend op de factuurdatum te worden betaald.

5. bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van deze factuur is van rechtswege en zonder enige aanmaning noch ingebrekestelling, bovenop het verschuldigde factuursaldo betaling verschuldigd van enerzijds 10% van het totale initiƫle factuurbedrag ten titel van conventionele schadevergoeding en van anderzijds 10% conventionele intresten op het nog verschuldigde factuursaldo met aanvang vanaf de 1ste kalenderdag volgend op de kalenderdag waarop deze factuur diende te zijn betaald.

6. voor alle geschillen met betrekking tot deze factuur is enkel het Belgisch materieel en procesrecht van toepassing, en is, naargelang de totale vordering jegens en de hoedanigheid van de factuurgeadresseerde, uitsluitend het vredegerecht Deinze, de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, of de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, territoriaal bevoegd.

7. deze factuur voldoet aan en wordt benut conform de gdpr, aan de factuurgeadresseerde voor de aanvang van de samenwerking uitvoerig en gedetailleerd toegelicht.

Factuurvoorwaarden, download als PDF